TRADIČNÉ FENG SHUI

TRADIČNÉ FENG SHUI

Hlavné školy a smery Feng Shui

16.05.2015 | DAO-INSTITUT | www.dao-institut.sk

Vo Feng Shui často hovoríme o „školách“, čo je asi najčastejší preklad čínskeho "Pai". V nich sa zoskupovali žiaci a stúpenci. ktorí sa zaoberali štúdiom a praktikovaním určitej metódy pod vedením svojho Majstra. Slovo "Pai" teda môžeme chápať ako „učenie“ či "myšlienkový smer", ktorým sa zaoberala a ktorý propagovala skupina žiakov a stúpencov.

 

HLAVNÉ ŠKOLY TRADIČNÉHO FENG SHUI

Tradičné Feng Shui predstavuje komplexný súbor poznatkov, metód a prístupov. Niektoré z nich využívajú ako základ pôvodnú Školu tvarov zeme (Xing Shi Pai 形势派/ Luan Tou Pai 巒頭派) iné budujú na základoch neskoršej Školy kompasu (Li Qi Pai 理气派). Mnohé sú kombináciou oboch škôl.

 

ŠKOLA TVAROV ZEME (Xing Shi Pai 势派/ Luan Tou Pai 巒頭派)

Na základné posúdenie kvality priestoru využíva základné prvky v topografii pozemku - hory, rieky, pohoria a iné krajinné útvary. Umožňuje nájsť miesta, kde sa zhromažďuje priaznivá zemská sheng qi a zároveň sa vyhnúť trasám, ktorými putuje deštruktívna sha qi.  Je pôvodnou školou Feng Shui a svojim významom je „nadradená“ ostatným školám.

 

 ŠKOLA KOMPASU (Li Qi Pai 理气派)

Zameriava sa na časopriestorové charakteristiky prostredia. Na posúdenie kvality priestoru využíva kompas, astronomické a astrologické výpočty. Jej základnou myšlienkou je, že všetky deje na našej planéte sa odvíjajú od zemského magnetizmu. Preto kladie dôraz na presné naorientovanie analyzovaného priestoru voči zemskej ose. Hovorí o jedinečnom vplyve svetových strán na rôzne aspekty života.

 

HLAVNÉ SMERY TRADIČNÉHO FENG SHUI

V skutočnosti väčšina systémov tradičného Feng Shui vyhodnocuje tvary a zároveň používa aj kompas. Vhodnejšie a presnejšie je preto členenie na dva základné smery Feng Shui, ktoré sa z týchto škôl neskôr vyvinuli: San He 三合 (Tri harmónie) a San Yuan 三元 (Tri cykly).

 

Oba smery berú do úvahy vplyv tvarov krajiny aj cyklického toku Qi. Rozdiel medzi nimi je v dôraze ich techník, metód a výpočtov. San He uprednostňuje hodnotenie reliéfu krajiny, kým San Yuan uprednostňuje výpočet cyklického toku Qi.

 

SAN HE 三合 (tri harmónie/kombinácie)

San He 三合 (Tri harmónie) stavia na škole foriem, ktorú spája s použitím kompasu. Patrí medzi najstaršie, najsilnejšie a najúčinnejšie. Predstavuje súbor techník pre analýzu vonkajšieho prostredia. Hovorí, ako krajinné útvary vytvárajú a sústreďujú Qi. Využíva horské prvky na získanie Qi a vodné prvky na akumuláciu a uchovanie Qi. Cieľom San He je orientovať stavbu tak, aby využila priaznivý vplyv reliéfu krajiny.

Vyhodnocuje tiež interakcie medzi orientáciou už existujúcej stavby a pozíciou a orientáciou okolitých prírodných a mestských prvkov: hôr, vodných tokov, budov, ciest, stožiarov...

 

SAN YUAN 三元 (tri cykly)

San Yuan 三元 (Tri cykly) je dynamický systém, ktorý kladie dôraz na načasovanie, umiestnenie a smer. Jeho základom je koncept časových cyklov a ich vplyv na zmeny kvality priestoru. Jadrom San Yuan je súbor kalkulačných metód. Základom pre výpočty sú trigramy a hexagramy.

Najznámejšie systémy odvodené od San Yuan sú Ba Zhai 八宅 (8 palácov/smerov) a Xuan Kong Fei Xing 玄空飛星 (Temný palác lietajúcej hviezdy).

 

Viac informácií z oblasti autentického Tradičného Feng Shui, Tradičnej čínskej medicíny a východnej filozofie nájdete na www.dao-institut.sk

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma