Všeobecné obchodné podmienky

čl.I.Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom všeobecných podmienok používania portálu Spravodajstvo.sk (ďalej len "podmienky používania") je definovanie podmienok, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníkov, registrovaných užívateľov a objednávateľov služieb portálu Spravodajstvo.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu Spravodajstvo.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je spoločnosť Global Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 26636/B
 3. Návštevníkom portálu Spravodajstvo.sk (ďalej len "návštevník") je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila na internetovú doménu www.spravodajstvo.sk, na jednu z jeho podstránok alebo jeho subdoménu tretej úrovne.
 4. Registrovaným užívateľom portálu Spravodajstvo.sk (ďalej len "registrovaný užívateľ") je každá osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár.
 5. Objednávateľ služieb portálu Spravodajstvo.sk (ďalej len "objednávateľ") je každá fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si platené služby portálu Spravodajstvo.sk od prevádzkovateľa.

čl.II.Všeobecné pravidlá použitia portálu Spravodajstvo.sk

 1. Návštevník je oprávnený používať služby portálu Spravodajstvo.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.
 2. Návštevník nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu Spravodajstvo.sk, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.
 3. Návštevník, ktorý zverejňuje na portáli Spravodajstvo.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete.

čl.III.Povinnosti a práva registrovaného užívateľa

 1. Registrácia na portáli je dobrovoľná a bezplatná.
 2. Registrovaný užívateľ je povinný vyplniť riadne, úplne a pravdivo registračný formulár, na základe ktorého získa prístupové konto do informačného systému portálu.
 3. Registrovaný užívateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas so znením týchto podmienok používania portálu a taktiež dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb.
 4. Prevádzkovateľ môže prístupové konto registrovanému užívateľovi kedykoľvek zablokovať pokiaľ ním zadané alebo zverejňované údaje sú nepravdivé, klamlivé, zavádzajúce alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá užívateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 5. Registrovaný užívateľ zodpovedá za svoje aktivity a publikované PR správy (ďalej len príspevky) na portáli Spravodajstvo.sk v plnom rozsahu.
 6. Povinnosťou registrovaného užívateľa je aktualizovať si svoje údaje v súlade so skutočnosťou.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov registrovaného užívateľa ak nie sú v súlade s týmito podmienkami používania.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť zverejnenie príspevku pokiaľ:
  1. je tento v rozpore s týmito podmienkami používania,
  2. ide o publikovanie príspevkov v mene cudzej spoločnosti,
  3. obsahuje gramatické chyby,
  4. obsahujúcu neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje.
 9. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nezavádzať návštevníka portálu klamlivými údajmi v obsahu jeho príspevkov.
 10. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že ním publikované príspevky sa po 2 týždňoch od ich uverejnenia uzamknú a nebude ich možné upravovať alebo deaktivovať.
 11. Registrovaný užívateľ prehlasuje, že k publikovaným slovným, zvukovým, obrazovým alebo zvukovoobrazovým príspevkom, ktoré zverejní na Spravodajstvo.sk vlasní autorské práva a je si vedomí právnych dôsledkov porušenia týchto práv voči tretím osobám za čo nesie plnú zodpovednosť.  
 12. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že ním využívaný balíček služieb pre publikovanie príspevkov má časovú platnosť a nevyužité príspevky nie je možné využívať po skončení platnosti balíčka.  
 13. Registrovaný užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli Spravodajstvo.sk a jeho obchodných partneroch. Toto vyjadrenie registrovaného užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy.
 14. Registrovaný užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu na portáli si nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. Registrovaný užívateľ a prevádzkovateľ sa súhlasom s týmito podmienkami používania dohodli, že registrácia môže byť zrušená automaticky ak sa registrovaný užívateľ v priebehu 1 roka od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na portál Spravodajstvo.sk.

čl.IV.Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Objednávateľ služieb portálu Spravodajstvo.sk si objednáva služby prostredníctvom on-line formulára, alebo písomne potvrdenou objednávkou za ceny uvedené v aktuálnom cenníku služieb portálu.
 2. Objednávateľ služieb je povinný vyplniť objednávkový formulár úplne a pravdivo.
 3. Objednávateľ môže uhradiť objednávku formou bankového prevodu alebo využiť on-line platobné systémy.
 4. Objednávateľ potvrdením objednávky dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb.
 5. Prevádzkovateľ najneskôr do 48 hodín po prijatí úhrady za objednávku sprístupní a aktivuje objednané a uhradené služby objednávateľovi.
 6. Objednávateľ si je vedomí, že v prípade porušenia týchto podmienok používania je prevádzkovateľ oprávnený zablokovať objednané a aktivované služby bez nároku na vrátenie peňazí.

čl.V.Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ služieb má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na portáli Spravodajstvo.sk v súvislosti s jeho uhradenými službami. Doba pre uplatnenie si reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.
 2. Reklamáciu je objednávateľ povinný podať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na portáli.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia.
 4. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak uhradené služby nie sú u objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.

čl.VI.Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok používania portálu Spravodajstvo.sk
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu Spravodajstvo.sk a taktiež prevádzku pozastaviť.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného užívateľa do informačného systému portálu Spravodajstvo.sk.
 4. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, databázou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb portálu patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.
 5. Obsah portálu Spravodajstvo.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ.

čl.VII.Obmedzenie zodpovednosti za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo návštevníkmi uložený na portáli Spravodajstvo.sk. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na portáli Spravodajstvo.sk bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.
 3. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
  1. škodu spôsobenú informáciami šírenými registrovaným užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu Spravodajstvo.sk
  2. škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami získaných návštevníkom prostredníctvom portálu Spravodajstvo.sk
  3. škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla
  4. škodu spôsobenú zmenou týchto Všeobecných podmienok používania portálu Spravodajstvo.sk, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému užívateľovi zo strany prevádzkovateľa.

čl.VIII.Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov
Návštevník portálu Spravodajstvo.sk prehlasuje, že dáva výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov prevádzkovateľovi v informačnom systéme portálu Spravodajstvo.sk.

 

čl.IX.Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neobsiahnuté v podmienkach použitia portálu Spravodajstvo.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
 2. Návštevník portálu a prevadzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu Spravodajstvo.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok používania a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 3. Ak sa akýkoľvek návštevník portálu Spravodajstvo.sk domnieva, že obsah zverejnený na www.Spravodajstvo.sk porušuje tieto podmienky používania, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2013.


V Bratislave dňa 1.2.2013
Global Services Slovakia s.r.o.
prevádzkovateľ portálu Spravodajstvo.sk


Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma