Zásady spracovania osobných údajov Spravodajstvo.sk

Webová stránka Spravodajstvo.sk je inzertný PR portál na publikovanie PR článkov a PR správ. Portál ponúka technické nástroje a služby pre jednoduché publikovanie a zverejňovanie PR správ, ako aj ich vyhľadávanie. Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi portálu a preto prevádzkovateľ portálu prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje na portáli Spravodajstvo.sk.

Prevádzkovateľ portálu spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.


Prevádzkovateľ osobných údajov

Global Services Slovakia s.r.o., Topoľčianska 1, Bratislava 851 05, IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26636/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Sprostredkovateľ osobných údajov

DIR - LINE s. r. o., Bakošova 2101/30, Bratislava 841 03, IČO: 44 023 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99019/B.
(ďalej len „sprostredkovateľ“)
Sprostredkovateľ poskytuje na základe zmluvy pre prevádzkovateľa služby ako externé spracovanie účtovníctva, externé spracovanie personálnej a mzdovej agendy.

 

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.spravodajstvo.sk pre publikovanie PR správ.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, tituly, telefón, e-mail a celá kontaktná adresa. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky www.spravodajstvo.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.


Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.

 

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:

  • Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,

  • Právo na opravu osobných údajov,

  • Právo na vymazanie osobných údajov,

  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

  • Právo na odvolanie súhlasu,

  • Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Pravidlá pre používanie cookies

Stránka www.spravodajstvo.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.

 

Zmena zásad

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresua informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.spravodajstvo.sk.

 

V Bratislave dňa 24.5.2018

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár

Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma